Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKÓŁCE

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Biblioteka Publiczna w Sokółce zwana  dalej „Biblioteką”  jest gminną instytucją kultury.

Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa.

§ 3

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszelkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje).

§ 4

Zbiory Biblioteki Publicznej w Sokółce są udostępniane:

 • na miejscu (prezencyjnie),
 • poza Bibliotekę (wypożyczenia miejscowe),
 • za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.

§ 5

Praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki i jej usług nabywa się z chwilą zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dopełnienia obowiązku ewidencyjnego i następnie złożenia zobowiązania czytelniczego, wypełnionego osobiście na podstawie wiarygodnego dowodu tożsamości, potwierdzonego własnoręcznym czytelnym podpisem.

Cudzoziemcy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Sokółce na podstawie aktualnych dokumentów.

Warunkiem wypożyczenia zbiorów jest zameldowanie na terenie gminy. Osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania poza terenem gminy mogą korzystać z usług Biblioteki bezpłatnie w gmachu Biblioteki lub wypożyczać na zewnątrz wpłacając kaucję zwrotną.

 

UWAGA!

Dane osobowe pozyskiwane przez bibliotekarzy na podstawie przedłożonych dokumentów tożsamości zawierających numer PESEL, wykorzystywane są wyłącznie na użytek wewnętrzny biblioteki, tzn., dla potrzeb ewidencyjnych i statystycznych. Kartoteki osobowe są objęte całkowitą ochroną w zakresie przechowywania i udostępniania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

§ 6

Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania może podlegać prolongacie raz do roku, na podstawie osobnego oświadczenia woli ze strony czytelnika. Czytelnicy zobowiązani są do informowania Biblioteki na bieżąco o zaistniałych zmianach w adresie zamieszkania oraz danych personalnych.

Czytelnik może zastrzec wyłączność użytkowania swojego konta czytelniczego pod warunkiem każdorazowego okazywania dowodu tożsamości przy korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych.

§ 7

Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Sokółce ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczenia, bibliotekarzowi dyżurującemu w agendzie.

§ 8

W czytelniach istnieje możliwość zamówienia dokumentów znajdujących się w magazynach Biblioteki. Czytelnik może dokonać tej operacji, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, wpisując do zeszytu zamówień z magazynu dane pozyskane na podstawie katalogu głównego Biblioteki identyfikujące jednoznacznie wskazany dokument.

 

II. Udostępnianie prezencyjne zbiorów

 

§ 9

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczeń każdy z czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu powinien wpisać się do zeszytu odwiedzin.

§ 10

Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również dokumenty wypożyczone w innych agendach Biblioteki, czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi dyżurującemu.

§ 11

Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, czytelnicy otrzymują od bibliotekarza dyżurującego, do czasopism czytelnicy mają wolny dostęp.

§ 12

Wykorzystane materiały czytelnik każdorazowo zwraca bibliotekarzowi dyżurującemu i ma obowiązek zaczekać do chwili aż zostaną sprawdzone.

§ 13

Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych jak również czasopisma nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.

§ 14

W wyjątkowych przypadkach i tylko na podstawie zgody dyrektora biblioteki czytelnik może uzyskać prawo do wypożyczenia dokumentów zgromadzonych w agendach udostępniania prezencyjnego poza jej obręb.

§ 15

Termin wypożyczenia oraz ilość publikacji objętych zgodą na udostępnianie poza teren biblioteki ustala dyrektor i powiadamia o swojej decyzji kierownika właściwej agendy lub pracownika aktualnie pełniącego dyżur.

 

§ 16

Czytelnik ubiegający się o prawo wypożyczenia książek lub czasopism z agend udostępniania prezencyjnego ma obowiązek:

 1. Zapoznania się z treścią Regulaminu Udostępniania Zbiorów.
 2. Dokładnego wypełnienia rewersu dwudzielnego do każdej wypożyczanej pozycji.
 3. Wypełnienia zobowiązania czytelniczego.
 4. Wypełnienia oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

§ 17

W przypadku nie zwrócenia pozycji wypożyczonych we wskazanym terminie (każdorazowo wpisywanym na rewersie dwudzielnym) czytelnik płaci karę za przetrzymywanie w wysokości 3 zł od każdej pozycji za każdy dzień zwłoki.

§ 18

W stosunku do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych dokumentów wyciągnięte zostaną następujące konsekwencje:

 1. Pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki.
 2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania wypożyczonych     zbiorów bibliotecznych z wystąpieniem na drogę sądową włącznie.

 

 

III. Wypożyczanie miejscowe poza bibliotekę

 

§ 19

Wszyscy czytelnicy Biblioteki Publicznej w Sokółce maja prawo wypożyczenia poza teren Biblioteki części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi. W przypadku uzasadnionych podejrzeń powziętych przez bibliotekarza w stosunku do czytelnika, a dotyczących domniemanego wynoszenia materiałów bibliotecznych w sposób nielegalny, tzn. z pominięciem ewidencji wypożyczeń, bibliotekarz ma prawo wezwania czytelnika do poddania się rewizji osobistej. Czynność ta może odbyć się wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki, w miejscu odosobnionym np.: na zapleczu i obowiązkowo w towarzystwie funkcjonariusza policji.

§ 20

 1. Każdy czytelnik uprawniony do korzystania ze zbiorów BP może wypożyczyć w danej agendzie gmachu głównego Biblioteki Publicznej w Sokółce:
 • 10 wol. książek,
 • 3 jedn. zbiorów audiowizualnych.
 1. W Oddziale dla Dzieci i placówkach filialnych, czyli w jednostkach organizacyjnych BP zlokalizowanych poza gmachem głównym, można jednorazowo wypożyczyć 8 wol. książek.
 2. Zbiory wypożyczalni Biblioteki Publicznej są wypożyczane w tak zwanym systemie kieszonkowym, który polega na włączaniu kart wypożyczanych materiałów bibliotecznych do kieszonki czytelnika. W przypadku audiobooków oraz w  Oddziale dla Dzieci i filiach biblioteki stosuje się system krzyżowy. Na kartach czytelnika dyżurujący bibliotekarz wpisuje datę wypożyczenia i nr ewidencyjny książki, bądź audiobooku a w momencie zwrotu wypożyczonych materiałów odnotowuje datę zwrotu i wyłącza karty włączając je do materiałów bibliotecznych. Czynności te bibliotekarz wykonuje w obecności czytelnika.

Każdy czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczane materiały w Bibliotece Publicznej w Sokółce, która jest ich pełnoprawnym właścicielem i dysponentem.

§ 21

Instytucjom wypożycza się dokumenty do prac tematycznie związanych z ich działalnością lub do celów ekspozycyjnych po przedłożeniu pisemnej prośby potwierdzonej przez kierownika zakładu oraz po wypełnieniu rewersu dwudzielnego. Decyzję o wypożyczeniu dokumentów oraz ich ilości podejmuje dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wypożyczone pozycje powinny zostać zwrócone w terminie określonym przez dyrektora Biblioteki Publicznej w Sokółce, osobiście przez pracownika upoważnionego do ich zwrotu.

§ 22

Zbiory Biblioteki udostępniane są na okres jednego miesiąca. Czytelnik może uzyskać 3 razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów, jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono innych zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddania  wypożyczonych pozycji. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

§ 23

W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów od czytelników pobiera się karę pieniężną liczoną według następujących zasad:

 1. Kara za przetrzymanie wypożyczonego egzemplarza zbiorów Biblioteki  wynosi 2,00 zł za każdy nowy miesiąc po wyznaczonym terminie zwrotu.
 2. Czytelnik upomniany pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych w wysokości 2 zł.

 

W przypadku nie zastosowania się do powyższych rygorów czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast Biblioteka Publiczna w Sokółce w celu wyegzekwowania swoich roszczeń w sposób przewidziany prawem występuje na drogę sądową.

§ 24

W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi dokumentu, formę naprawienia szkody ustala dyrektor Biblioteki.

Przewiduje się:

 • odkupienie dzieła identycznego do zagubionego,
 • zakupienie wydawnictwa wskazanego przez BP, lecz o wartości nie mniejszej aniżeli cena rynkowa dokumentu zagubionego,
 • przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika, pod warunkiem ich przydatności w zbiorach,
 • pokrycie kosztów naprawy książki zniszczonej z oprawą włącznie,
 • wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości odpowiadającej cenie rynkowej zagubionego dokumentu.

 

UWAGA!

Zwrócony egzemplarz, zniszczony lub odnaleziony, pozostaje własnością Biblioteki poniesione przez czytelnika koszta z tytułu naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

 

§ 25

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się dokumentów udostępnianych w czytelniach oraz przechowywanych w księgozbiorach podręcznych agend. Ograniczenia powyższe dotyczą w szczególności:

 • starych wydań,
 • dzieł rzadkich, kosztownych, trudnych do nabycia,
 • wydawnictw leksykograficznych (encyklopedii, słowników, leksykonów),
 • czasopism i wydawnictw ciągłych oraz niektórych towarzyszących im materiałów multimedialnych,
 • dzieł wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.

Dyrekcja Biblioteki w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od sformułowanej powyżej zasady.

 

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 26

Biblioteka Publiczna w Sokółce umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych lub zagranicznych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Czytelni. Sprowadzone tą drogą pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu. W uzasadnionych wypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu dokumentów wypożyczonych z bibliotek krajowych, zgłaszając ten fakt kierownikowi Działu Metodyki, Udostępniania i Informacji, co najmniej na tydzień przed upływem terminu zwrotu. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzanych dzieł (w obie strony) oraz koszty korespondencji związanej z wypożyczeniem.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 27

Czas otwarcia agend i filii Biblioteki Publicznej w Sokółce reguluje osobne zarządzenie dyrektora Biblioteki podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzje o czasowym zamknięciu niektórych agend lub filii bibliotecznych. O wszelkich zmianach dotyczących czasu pracy jednostek organizacyjnych dyrektor uprzedza czytelników osobnym zawiadomieniem.

§ 28

Naruszenie lub ewidentne przekroczenie przepisów Regulaminu Udostępniania pociąga za sobą okresowe lub całkowite pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z usług Biblioteki.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny